แสดง %d รายการ

https://web.lalamove.com/?shortlink=of9j9igz&c=ROW_ROW_USR-ALL_OWN_ACQ_WEB_ALL_Button&pid=WEB&af_xp=custom&source_caller=ui